Σκοπός του σωματείου είναι η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.!!!

Κ Α Τ Α Σ  Τ Α Τ Ι Κ Ο  
Του   Επαγγελματικού   Εργασιακού   Σωματείου 
που   συστάθηκε   στην   Κέρκυρα   με    την    επωνυμία 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ     ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ     ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
****************************
Κ   Ε   Φ   Α   Λ   Α   Ι   Ο    Α΄ 
ΙΔΡΥΣΗ –  ΕΠΩΝΥΜΙΑ-   ΣΚΟΠΟΣ-  ΜΕΣΑ 

Άρθρον 1ον  
Ιδρύεται επαγγελματικό εργασιακό Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας» με έδρα την πόλη Κέρκυρα.
Άρθρον 2ον 
Σκοπός του σωματείου είναι η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. 
Άρθρον 3ον
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του, το Σωματείο επιδιώκει με τα παρακάτω μέσα : α.  Με την ανάπτυξη στα μέλη του επαγγελματικής συνείδησης και δημιουργίας εις αυτά των πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής οργάνωσης του κλάδου τους. 
β.  Με το να δημιουργήσει και να διατηρήσει την ενότητα και τους δεσμούς της αλληλεγγύης και αδελφοσύνης στα μέλη του. 
γ.   Με την διαπαιδαγώγηση των μελών του και με την επιμόρφωσή τους,   ακόμα και με την ίδρυση Σχολής για να προστατεύει και εξυψώνει τα ηθικά, επαγγελματικά και οικονομικά τους συμφέροντα.
δ.   Με την επιδίωξη κατάρτισης και υπογραφής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
ε.  Με την παρακολούθηση και εφαρμογή των προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας των μισθωτών , με κάθε μέσο και κάθε πρόσβαση  προσφυγή ή καταγγελία προς τις αρμόδιες Διοικητικές ή Δικαστικές Αρχές.

στ.  Με την οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων των εργαζομένων του κλάδου για καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και της ζωής τους.
ζ.  Με την ανάπτυξη της αλληλεγγύης με τους εργατοϋπάλληλους και συνδικάτα όλης της χώρας και του εξωτερικού.
η.  Με την ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη του, που έχουν ανάγκη και που  πέφτουν θύματα της προσπάθειας και αφοσίωσης στους σκοπούς του Συνδέσμου και του  Συνδικαλισμού.
θ.  Με την οργάνωση γιορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 
ι.  Με τον αγώνα για την εξασφάλιση επικουρικής ασφάλισης των μελών του, την  ίδρυση προμηθευτικού οικοδομικού συνεταιρισμού και την ίδρυση   Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού του Συνδέσμου και για την υλοποίηση των παραπάνω μέσων, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου χρησιμοποιεί τα κατά την κρίση του αναγκαία μέτρα. 

ΒΑΣΙΚΕΣ   ΑΡΧΕΣ 

Άρθρον  4ο 
α.  Η Δημοκρατική λειτουργία του Συνδέσμου, εξασφαλίζει σε κάθε μέλος του  το δικαίωμα να υποστηρίζει ελεύθερα τις θέσεις και τις απόψεις του σε  κάθε  θέμα, που ενδιαφέρει τη ζωή, τη δράση και την εξέλιξη του Σωματείου. β.  Το Σωματείο διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του σε απόλυτη  ανεξαρτησία από τους εργοδότες και την κυβέρνηση. Έχει το δικαίωμα να απαντάει θετικά ή αρνητικά σε πιθανές προσκλήσεις ,εκκλήσεις και θέσεις άλλων κλάδων ή οργανώσεων με γνώμονα πάντοτε τα συμφέροντα του κλάδου των ξενοδοχοϋπαλλήλων και γενικά  των εργαζομένων.

Κ    Ε   Φ   Α   Λ   Α   Ι   Ο    Β΄ 

ΕΓΓΡΑΦΗ –  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ. 

Άρθρον 5ο 

1.Μπορεί να είναι και παραμένει σαν μέλος του Σωματείου  κάθε εργαζόμενος του κλάδου με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μόνιμα ή περιοδικά, ανεξάρτητα από την προσωπική του κατάσταση , εφόσον έχει ηλικία  άνω των 16 ετών σαν ξενοδοχειακό προσωπικό στα ξενοδοχεία του Νομού Κέρκυρας. 
2.Επίσημα μπορούν να γίνουν μέλη του Σωματείου και οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία του Νομού Κέρκυρας που δεν καλύπτονται από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς.
3.Δεν αποκλείονται οι μισθωτοί που απέχουν από την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών εξ αιτίας ασθενείας, ανεργίας, ή στράτευσης, απεργίας ή ανταπεργίας, επίσχεσης εργασίας, υπερημερίας του εργοδότη, αδείας με ή χωρίς αποδοχές, μετεκπαίδευσης  και πρόσκαιρης ανάληψης  άλλης δουλειάς μέχρι 12 μήνες . Οι προσωρινά ανίκανοι για εργασία ,από ασθένεια ή ατύχημα και οι συνταξιοδοτούμενοι από τον λόγο αυτό από τον προβλεπόμενο ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να παραμένουν σαν μέλη του Σωματείου, αφού η προσωρινή ανικανότητα τους και η εξ αιτίας του λόγου αυτού προσωρινή συνταξιοδότηση , βεβαιώνεται αρμόδια από τον ασφαλιστικό φορέα.
4.  Δεν μπορούν να είναι μέλη του σωματείου: α) οι Δημόσιοι υπάλληλοι, ή οι τακτικού υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.β) οι εργοδότες οποιασδήποτε ειδικότητας ή επαγγέλματος που διέκοψαν το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου παραπάνω από (6) μήνες.
5. Όσοι έχουν τύχει οριστικά συνταξιοδότησης από κύριο ασφαλιστικό φορέα, εκτός αν η καταβολή της σύνταξης έχει ανασταλεί εξ αιτίας ανάληψης εργασίας , ως και οι αποχωρήσαντες σύμφωνα με το Ν.Δ. 185/1969 από την  Διοίκηση εργασιακού σωματείου ή Ένωσης , που έλαβαν σύνταξη ή αποζημίωση από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Εκπροσώπων και Υπαλλήλων των Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων ή την Εργατική Εστία και από τα δύο ,ή έστω και αν παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
Άρθρον 6ο
α. Κάθε μέλος για να γραφτεί στο σωματείο συμπληρώνει δελτίο εγγραφής στο Διοικητικό Συμβούλιο . Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξακριβώσει , ότι εργάζεται στον κλάδο , αποφασίζει εντός μηνός για την εγγραφή του. Στο δελτίο εγγραφής υποχρεωτικά αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου, με δήλωσή του από αυτόν ασκούμενου επαγγέλματος και της ειδικότητας που έχει, ότι κατοικεί ή διαμένει στη Κέρκυρα, ότι υποχρεούται στην τακτική καταβολή των συνδρομών ή άλλων νόμιμων εισφορών ,ότι αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,  ότι δεν ανήκει σ΄ άλλο Σωματείο και ότι αν τυχόν ανήκει παραιτείται απ΄ αυτό.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται το δελτίο εγγραφής και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο μητρώο μελών του, εκτός εάν κρίνει αβάσιμα τα όσα αναγράφονται στο δελτίο εγγραφής , οπότε απορρίπτει την εγγραφή. 
γ. Σε περίπτωση απόρριψης της εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που αποφαίνεται οριστικά για την έγκριση της εγγραφής ή όχι του ενδιαφερόμενου σαν μέλους του Σωματείου. Μετά από την έγκριση της εγγραφής του ενδιαφερόμενου σαν μέλος εις το μητρώο των μελών , υποχρεούται το νέο μέλος να καταβάλει στο Ταμείο του Σωματείου το δικαίωμα εγγραφής και τις μηνιαίες εισφορές. 
Π    Ο    Ρ    Ο    Ι 
Άρθρον 7ο 
α. Τα μέλη του Σωματείου δίνουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Σωματείου μηνιαία εισφορά δρχ 50. Εξάλλου τα νέα μέλη υποχρεώνονται να καταβάλλουν στο Ταμείο δικαίωμα εγγραφής. Τόσο η μηνιαία εισφορά όσο και τα δικαιώματα εγγραφής, προσδιορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξάλλου με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει επιβολή ειδικής εισφοράς. Με τρόπο που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. θα παρακρατείται υπέρ του Σωματείου και απ ευθείας από τον εργοδότη ποσοστό 0,3% επί των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών του μέλους του σωματείου. 
β.  Μέλη  που δεν είναι ταμειακά εντάξει δεν μπορούν να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
γ. Ταμειακά εντάξει θεωρείται το μέλος ,όταν δεν χρωστάει παραπάνω από 6 μηνιάτικες εισφορές από τις οποίες η πρώτη αφορά τον τρέχοντα μήνα στον οποίο γίνεται ο υπολογισμός.
δ. Πόροι του Σωματείου είναι και οι δωρεές και κληροδοσίες από τρίτους, που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα έσοδα από γιορτές και άλλες πολιτιστικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
ε. Το Σωματείο διεκδικεί την χρηματοδότηση του από οποιοδήποτε οργανισμό που ενισχύεται με χρήματα των εργαζομένων π.χ. Εργατική Εστία  κ.λ.π. 
Άρθρον 8ο 

Τα μέλη που δέχονται τις διατάξεις του Καταστατικού τούτου, τους τυχόν ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα: α) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, β) Να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης , 
γ) Να  εκλέγουν και να εκλέγονται σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και δ) Να αποφασίζουν με την ψήφο τους στις Γενικές Συνελεύσεις πάνω σε κάθε πρόταση. Δικαιούνται επίσης να ζητούν και να απολαμβάνουν από το Σωματείο οποιασδήποτε ωφελείας ή εξυπηρέτησης. Για να εκλεγούν όμως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ον έτος  της ηλικίας τους. 
Άρθρον 9ο  
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να απαλλάξει από την πληρωμή της μηνιαίας εισφοράς του ένα μέλος που τυχόν είναι άρρωστο.Κάθε μέλος που υπηρετεί στο Στρατό απαλλάσσεται από την πληρωμή των εισφορών του, διατηρώντας τα δικαιώματα του.Είναι υποχρεωμένο στην περίπτωση αυτή να ειδοποιήσει το Σωματείο. Όταν απολυθεί δίνει κανονικά τις συνδρομές του από την ημέρα της απόλυσής και της επανόδου του εις, την εργασία Αν περάσουν 6 μήνες από την απόλυση του και δεν ειδοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφεται από μέλος του Σωματείου.
Άρθρον 10ο
Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του Σωματείου  ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του οπωσδήποτε είναι ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια του Σωματείου, υπερέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις όπως καθορίζεται  παρακάτω. Πειθαρχικές ποινές είναι: α) προφορική επίπληξη, β) έγγραφη επίπληξη ,γ) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα (1) χρόνο ,εάν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις .Οι παραπάνω πειθαρχικές ποινές αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση για απολογία του μέλους μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χωρίς απολογία εάν το μέλος που ελέγχεται πειθαρχικά δεν απολογηθεί μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί. Η προσωρινή αποβολή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , και είναι απαραίτητο να εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση .Οριστική αποβολή μέλους επιβάλλεται  από την Γενική Συνέλευση για βαρύτερες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις επανειλημμένης  τιμωρίας με πειθαρχικές ποινές , αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Στην περίπτωση αυτή το μέλος που αποβλήθηκε οριστικά μπορεί να προσφύγει στον Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα γνωστοποίησης σε αυτό της απόφασης για την αποβολή.
Δ  Ι  Α  Γ  Ρ  Α  Φ  Η    Μ  Ε  Λ  Ω  Ν
Άρθρον 11ο 
Διαγράφεται από το Σωματείο κάθε μέλος το οποίο: α. Καθυστερεί συνδρομές του παραπάνω από 12 μήνες και αρνείται να τις τακτοποιήσει μέσα σε ένα μήνα από την πρόσκληση του από τον Ταμία .Στη περίπτωση αυτή για να ξαναγραφεί μέλος δεν μπορεί αν δεν πληρώσει τις καθυστερούμενες μηνιάτικες εισφορές.
β. Το μέλος που αλλάζει επάγγελμα ή χάσει τις προϋποθέσεις του άρθρου που αναφέρεται στα μέλη (άρθρο 5ο).Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν πάρει απόφαση διαγραφής καλεί έγγραφα το μέλος να απολογηθεί με πρόσκληση στην οποία βάζει προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών.  Εάν η Γενική Συνέλευση δεν πάρει γνώση ή δεν εγκρίνει τη διαγραφή μέλους, η διαγραφή αυτή θεωρείται άκυρη. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο με σχετική δήλωση , αλλά υποχρεούται να πληρώσει τις καθυστερούμενες μηνιάτικες ή άλλες έκτακτες εισφορές του μέχρι την ημέρα της διαγραφής του. Μέλος που διαγράφεται ή αποχωρεί δεν έχει το  δικαίωμα πάνω  στην περιουσία του Σωματείου ούτε μπορεί να ζητήσει την επιστροφή εισφορών του. 


Κ  Ε  Φ  Α  Λ  Α  Ι  Ο   Γ΄

Δ  Ι  Ο  Ι  Κ  Η  Σ  Η 
Άρθρον  12ο 
α.  Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο .Το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τέσσερα αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιλαχόντες, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας για τρία (3) χρόνια. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες και πρέπει να έχουν συμπληρώσειένα (1) χρόνο το ελάχιστο από την εγγραφή τους σαν μέλη του Σωματείου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να προσφέρουν εξαρτημένη με αμοιβή εργασία ή να συνδέονται με συμβάσεις με το Σωματείο, που αποβλέπουν στην εξασφάλιση κέρδους , προμήθειας ή οποιαδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο. Μπορούν όμως να παίρνουν αποζημίωση για τις μέρες αργίας, όταν απασχολούνται για τις υποθέσεις του Σωματείου ,το ύψος της οποίας καθορίζεται στον προϋπολογισμό. 
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα την πρώτη του συνεδρίαση την οποία καλεί ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, μέσα σε 15 μέρες και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα ,δύο αναπληρωτές α και β Γεν.Γραμματέα ,τον Ταμία και τον Έφορο.
γ. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  με τον πρώτο επιλαχόντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εξετάσει σε βάθος το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της απουσίας του μέλους που αντικαθίσταται και  φέρει το θέμα στην Πρώτη  Γενική Συνέλευση.
δ. Ειδικά η θητεία του παρόντος Δ.Σ. και της αντίστοιχης εξελεγκτικής επιτροπής θα παραταθεί  μέχρι της συμπλήρωσης τριετίας. 


Άρθρον 13ο 


Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες και σε ορισμένη ημέρα, ύστερα από πρόσκληση που στέλνει ο Γενικός Γραμματέας που είναι εξουσιοδοτημένος γι αυτό από τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση γράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνει υποχρεωτικά 
μέσα σε τρείς (3) μέρες και σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις αυθημερόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία , όταν στη συνεδρίαση του είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η  ψήφος του Προέδρου . Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές στα μέλη χωρίς δικαίωμα λόγου. 


Άρθρο 14ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την  εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών. 
Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου . Παίρνει τα προσφορότερα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που 
αφορούν το Σωματείο. Διορίζει μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει το ύψος του μισθού 
αυτού, που υποχρεωτικά περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό . Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις . Εκτελεί τις αποφάσεις 
αυτών και εφαρμόζει το καταστατικό τηρώντας τα από το Νόμο προβλεπόμενα βιβλία. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα και αλληλέγγυα απέναντι στο Σωματείο για τις ζημιές του Σωματείου από αμέλεια ή 
παραδρομή. Μπορεί να ανακληθούν από την Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κ  Ε  Φ  Α  Λ  Α   Ι  Ο  Δ΄ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Άρθρον 15ο 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο στα Δικαστήρια , σε κάθε Αρχή και σε οποιοδήποτε Νομικό  ή Φυσικό 
Πρόσωπο. Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Γενικών Συνελεύσεων . Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα, υπογράφει τα 
πρακτικά ,τα εντάλματα πληρωμών και όλα τα έγγραφα του Σωματείου , μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και γενικά επιβλέπει την εφαρμογή των 
διατάξεων του καταστατικού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν δεν μπορεί και ο Αντιπρόεδρος , 
αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , όχι όμως ποτέ από τον Γενικό Γραμματέα . Ο Πρόεδρος μπορεί να 
εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητες του. 

Άρθρον 16ο 

α. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου φυλάει το αρχείο 
και τη σφραγίδα του Σωματείου ,επιμελείται για την αλληλογραφία του Σωματείου. Υπογράφει  με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και όλα 
τα έγγραφα του Σωματείου. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων . Προσκαλεί σε συνεδριάσεις μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνεται από τους αναπληρωτές Γεν. Γραμματείς. Ο Ειδικός Γραμματέας μπορεί να είναι υπάλληλος με μισθό του Σωματείου , οι αποδοχές του οποίου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου , και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. 
Άρθρον 17ο 
Ο Τα μ ί α ς εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις ή κουπόνια , που έχουν σφραγίδα του Σωματείου τις μηνιάτικες εισφορές των μελών και όλες 
γενικά τις οικονομικές παροχές των μελών προς το Σωματείο. Ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή, με εντάλματα που εγκρίνεται η δαπάνη από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και ευθύνεται με ποινική και αστική ευθύνη για την απώλεια χρημάτων ή για πληρωμές χωρίς ένταλμα. Καταθέτει σε τράπεζα , που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του Σωματείου. Μπορεί να κρατάει στο Ταμείο του το ποσόν μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για τις επείγουσες ανάγκες του Σωματείου.Αναλαμβάνει 
χρήματα που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα μετά από ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου . Τηρεί τα βιβλία της διαχείρισης και 
φυλάει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών. Υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή του μήνα κατάσταση 
εσόδων-εξόδων του προηγούμενου μήνα. Κάθε δε εξάμηνο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση μη πληρωμής των εισφορών των μελών.Εάν δε συμμορφώνεται με τα παραπάνω κηρύσσεται έκπτωτος του αξιώματος του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται 
μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από άλλο Σύμβουλο. Σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από άλλον Σύμβουλο , όχι όμως από τον Πρόεδρο ή 
τον Γενικό Γραμματέα , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Άρθρον 18 
Ο Έ φ ο ρ ο ς  διαχειρίζεται και είναι  υπεύθυνος για την κινητή περιουσία του Σωματείου , εκτός από τα χρήματα . Τηρεί βιβλία εισερχομένων και 
εξερχομένων πραγμάτων, φροντίζει για την συντήρηση της περιουσίας και λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για την διαχείριση του. 

Κ  Ε  Φ  Α  Λ  Α  Ι  Ο    Ε 

ΓΕΝΙΚΕΣ     ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρον 19ο  

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο, να 
κάνουν τροποποιήσεις του καταστατικού  , να εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο, να εγκρίνουν τον απολογισμό και προϋπολογισμό του 
Σωματείου, ελέγχουν το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε ενέργεια του. Αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό κα γενικά καθαρίζουν την πορεία των αγώνων του Σωματείου για τα 
συμφέροντα του κλάδου. 
Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές ή έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και την Γενικό Γραμματέα , με 
πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία ,την ώρα ,τον τόπο της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Απαραίτητα δε 
πρέπει να λέει αν είναι η πρώτη, η δεύτερη, ή Τρίτη. Η πρόσκληση πρέπει να γίνει με κάθε  πρόσφορο μέσο και ειδικά να δημοσιευτεί στον 
Τοπικό Τύπο πριν από οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες από την Γενική  Συνέλευση . 

Τα μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους, όπως αναφέρεται στον Άρθρο 7  (γ), μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης συμμετέχουν  σε 
αυτήν με πλήρη δικαιώματα (δικαίωμα να ψηφίζουν , να εκλέγουν, εκλέγονται και να συμμετέχουν στις συζητήσεις).
Τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας τους  δεν μπορούν να εκλέγονται του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής. 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ. 


Άρθρον 20ο 

1. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται δύο (2) το χρόνο, μία το Φλεβάρη και μία τον Οκτώβρη. α. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Φλεβάρη το Διοικητικό  Συμβούλιο λογοδοτεί για την δραστηριότητα του Σωματείου στη διάρκεια του 
προηγούμενου χρόνου. Διαβάζεται  ο οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης ,ως και η Έκθεση της Ελεγκτικής 
Επιτροπής. Έπειτα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή μη της διαχείρισης. Στην ίδια Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο 
προϋπολογισμός των εσόδων-εξόδων του νέου χρόνου, που καταρτίζει υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο .Στην συνέχεια ακολουθεί 
συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξηςβ.  Στην τακτική Γενική Συνέλευσης του Οκτώβρη γίνονται ανακοινώσεις και ενημέρωση του Σώματος πάνω σ’ όλα τα θέματα, που απασχόλησαν 
τους εργαζόμενους στη διάρκεια του καλοκαιριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων , οποιοδήποτε θέμα, εφ’ 
όσον ζητηθεί έγγραφα  και το δέχονται το 1/10 των παρευρισκομένων στη  Γενική Συνέλευση μελών. 
2. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν με αίτηση τους το 1/20 
τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών. Στην έγγραφη αίτηση τους, θα πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , που 
προτείνουν για συζήτηση .Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση . 
Αν περάσουν άπραχτες οι 20 μέρες την αίτηση παραλαμβάνει η Ελεγκτική Επιτροπή ,η οποία μέσα σε 10 μέρες καλεί την Γενική Συνέλευση .

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

Άρθρον 21ο  

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία ονομαστικούς καταλόγους των μελών. Όταν διαπιστωθεί , ότι υπάρχει 
απαρτία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί την Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Προεδρείο. Αν στην πρώτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, γίνεται νέα μετά από τρεις (3) μέρες και  μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες με τα ίδια 
θέματα. Στη δεύτερη συνέλευση υπάρχει απαρτία, αν παρευρίσκονται σε αυτήν το ¼ των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην 
δεύτερη συνέλευση καλείται και τρίτη μέσα σε οκτώ (8) ημέρες  στην οποία για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες το 1/5 των ταμειακά 
εντάξει μελών . Σε περίπτωση που  δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, γίνεται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες , οπότε υπάρχει απαρτία 
οσαδήποτε μέλη και αν παρευρεθούν ,πάντα όμως   όχι λιγότερα από 50 . 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

Άρθρον 22ο 

Στις Γενικές Συνελεύσεις καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέως εκτελούν μέλη του Σωματείου ,που εκλέγονται με ανάταση χεριών. Ο Πρόεδρος 
της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει  την έναρξη και τη λήξη της, κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
.Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών και καλεί την Γενική Συνέλευση να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή για όποιο άλλο θέμα 
προκύψει στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που υπογράφονται από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραμματεύς 
τηρεί πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που υπογράφονται από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

Άρθρον 23ο
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός 
αν  γίνεται ψηφοφορία για θέματα που από το Καταστατικό απαιτείται άλλη ειδική πλειοψηφία. 
Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση, είτε  με ανάταση χεριών . Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής του 
Διοικητικού Συμβουλίου και  Ελεγκτικής Επιτροπής ως και σε περιπτώσεις που η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σαν δευτεροβάθμιο όργανο σε 
θέματα ενστάσεων  ή προσφυγής εναντίον της εγγραφής  μέλους ή τιμωρίας μέλους με διαγραφή και γενικά επί προσωπικών θεμάτων ή 
απεργίας, όταν στην περίπτωση αυτή καταφύγει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση. 

Άρθρον 24ο 

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την αγορά ακινήτων οιασδήποτε αξίας ή κινητών αξίας παραπάνω από 20.000 , τον 
τρόπο εκμετάλλευσης των ακινήτων του σωματείου και να αποδέχεται κληροδοσίες ή δωρεές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρον 25ο Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου , Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τα Συνέδρια των ανωτέρων 
Συνδικαλιστικών Οργανισμών , γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια . 
Το σύστημα εκλογής είναι απλή αναλογική όπως παρακάτω αναλύεται: α) Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησης τους.
β) Κάθε συνδυασμός εκτός του συνδυασμού των μεμονωμένων υποψηφίων   θεωρείται νόμιμα καταρτισμένος ,εφόσον οι υποψήφιοι που τον αποτελούν δεν είναι λιγότεροι του μισού συν ένας, από τις έδρες του συλλογικού οργάνου  να εκλεγεί.
γ) Ο συνδυασμός υποβάλλεται στην Εφορευτική Επιτροπή 5 τουλάχιστον   ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες με έγγραφη  κοινή δήλωση υπογγεγραμμένη από όλους τους υποψηφίους που παίρνουν μέρος σε αυτόν. Η Δήλωση περιέχει τα ονοματεπώνυμά τους, τις ιδιότητες τους και το εκλογικό σώμα. Η Εφορευτική Επιτροπή τρεις (3) ημέρες  τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες ανακοινώνει τους υποψηφίους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικό που τοιχοκολλάει στα   γραφεία του Σωματείου.
δ) Μετά  το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση και το άνοιγμα των φακέλλων και ακολουθεί η διαλογή  των ψηφοδελτίων κατά 
συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους.
ε) Οι έδρες του Συλλογικού Οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους 
μεμονωμένους υποψηφίους ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.  
στ)  Για το σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολο των ψηφοδελτίων που είναι έγκυρα με τον αριθμό των εδρών του συλλογικού οργάνου, ή του αριθμού 
των αντιπροσώπων  που αναδεικνύονται σε αυτό. Το πηλίκο της διαίρεσης χωρίς να παίρνεται υπόψη το υπόλοιπο αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες ή τόσους 
αντιπροσώπους όσες φορές χωράει  το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε. 
Ο μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε ίσες ή περισσότερες ψήφους από το εκλογικό μέτρο εκλέγεται.
Αν έμειναν έδρες ή αντιπρόσωποι από την πρώτη κατανομή , γίνεται δεύτερη κατανομή. Σε αυτήν παίρνουν  μέρος όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι ,την έδρα δε ή τις έδρες τις παίρνουν εκείνοι που παρουσιάζουν το 
μεγαλύτερο υπόλοιπο. 
ζ) Ύστερα από την κατανομή των τακτικών εδρών γίνεται η ανακατανομή των αναπληρωματικών εδρών κατά τον  ίδιο τρόπο
η) Εάν δεν κατέβουν στις εκλογές περισσότεροι από ένας (1) συνδυασμός ή μεμονωμένοι υποψήφιοι , οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο 
και εκλέγονται όσοι πλειοψήφησαν σε σταυρούς προτίμησης. 
Όταν τελειώσει η ψηφοφορία η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει το συνδυασμό που επέτυχε και συντάσσει σχετικό πρακτικό. 


ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ . 

Άρθρον 26ο 
Στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση του τρίτου χρόνου της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ( δηλαδή τον τρίτο Οκτώβρη της θητεία ) , 
εκλέγεται 3μελής εφορευτική επιτροπή με δυο αναπληρωματικούς , παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου , η οποία έχει την ευθύνη της 
πραγματοποίησης και της εποπτείας των αρχαιρεσιών με Πρόεδρο τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο . Η Εφορευτική Επιτροπή κρατάει πρακτικά των 
αποφάσεων που παίρνει. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί , αν το κρίνει αναγκαίο , να παρατείνει την ημέρα και την ώρα της ψηφοφορίας. 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρον 27ο
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από (3) μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται και το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία. Ειδικότερα επιβλέπει αν οι πράξεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν με το Νόμο ,το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Μπορεί να εξετάζει οποτεδήποτε 
κρίνει αναγκαίο τα βιβλία και έγγραφα του σωματείου και συντάσσει έκθεση ελέγχου της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου .Τηρεί βιβλία 
πρακτικών , που καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις αυτής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ή ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Άρθρον  28ο
Για να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενημερώνεται καλύτερα πάνω στα προβλήματα , που απασχολούν τους ξενοδοχοϋπάλληλους και να 
προωθεί τη λύση τους, ιδρύει σε κάθε Ξενοδοχειακή Επιχείρηση ή σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της Κέρκυρας που υπάρχουν περισσότερες 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις , επιτροπές. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν ξενοδοχοϋπάλληλοι, που δουλεύουν στην ίδια επιχείρηση ή σε 
περισσότερες επιχειρήσεις. Οι επιτροπές αυτές είναι πενταμελείς αν στην επιχείρηση ή σε σύνολο επιχειρήσεων εργάζονται κάτω από 150 μέλη 
και εφταμελείς αν εργάζονται 150 και άνω. Εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις . Σε περίπτωση αδυναμίας μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την επιτροπή αυτή.
Οι επιτροπές αυτές μελετούν τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους ξενοδοχοϋπάλληλους στους συγκεκριμένους τόπους δουλειάς , κάνουν 
απαραίτητα διαβήματα και παραστάσεις στους αρμοδίους για την επίλυση τους και γενικά παίρνουν πρωτοβουλίες και αντιμετωπίζουν όλα τα 
προβλήματά τους. Οργανώνουν συνελεύσεις  , ομιλίες για την ενημέρωση των εργαζομένων στα προβλήματα ,που τους απασχολούν και τις 
δυνατές λύσεις που μπορεί να πάρουν. Σε συνεννόηση με το Σωματείο οργανώνουν τους αγώνες και την προώθηση των προβλημάτων τους. 
Το Σωματείο για το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των μελών του μπορεί να ιδρύσει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
παραρτήματα σε απομακρυσμένες συνοικίες ή και σε χωριά ή και σε ενότητες χωριών. Σε αυτές τις περιπτώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο 
καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης των παραρτημάτων , τα οποία διοικούνται από 5μελή διοικητική επιτροπή , η οποία όμως 
εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία των μελών των ξενοδοχειακών επιτροπών της περιοχής του παραρτήματος . Επίσης με σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές νέων και γυναικών. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Άρθρον 29ο
Το Διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο Προυπολογισμός, Ισολογισμός και 
Απολογισμός συντάσσονται για ετήσιο χρονικό διάστημα. 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. 

Άρθρον  30ο
Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται με πλειοψηφία 3/4/ των παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση , όταν συγκαλείται ειδικά για το σκοπό 
αυτό και έχει απαρτία με τα μισά συν ένα των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίσης διαλύεται αν παραμείνουν λιγότερα από 10 μέλη .
Στην περίπτωση αυτή η περιουσία του παραδίνεται στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κέρκυρας. 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρον 31ο
Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα που έχει γύρω την επωνυμία του Σωματείου και στην μέση σαν έμβλημα την “απήδαλο τριήρη”. Επίσης 
έχει λάβαρο με τα εθνικά χρώματα, φέρει την επωνυμία και το έμβλημα του σωματείου. Το Σωματείο γιορτάζει την 1η Μάη , Παγκόσμια Γιορτή της 
Δουλειάς και δεν πρέπει να συμπίπτει με αργία. 
Άρθρον 32ο
Το Σωματείο είναι μέλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κέρκυρας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού και Υπαλλήλων  Τουριστικών 
Επαγγελμάτων , μελών της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) Μπορεί να αποχωρήσει από τους παραπάνω συνδικαλιστικούς 
φορείς μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης . Οι αντιπρόσωποι του σωματείου εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών των 
Ενώσεων. 
Άρθρον 33ο
Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν το ζητήσουν το 1/10 των μελών, που έχουν 
δικαίωμα ψήφου και ψηφιστεί από τα ¾  των μελών της Γενικής Συνέλευσης , που έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το ½ των ταμιακά εντάξει 
μελών. Αν δεν υπάρξει την πρώτη φορά απαρτία δεν επαναλαμβάνεται με άλλη απαρτία, αλλά συγκαλείται πάλι το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Άρθρον 34ο
Για όποιο θέμα δεν προβλέπει το καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση . Το καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία “Σύνδεσμος  Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ύπνου , Ξεναγών και Διερμηνέων Κέρκυρας  ”ψηφίστηκε 
στην Γενική Συνέλευση των ιδρυτών του την 31-3-1936 ,  η με τον αριθμό 211/1936 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας που 
αναγνωρίστηκε το Σωματείο , η οι κατά το έτος 1938 τροποποιήσεις του καταστατικού που έγιναν από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου, ή με 
τον αριθμό 119/1938 απόφαση του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, που ενέκρινε τις τροποποιήσεις ως και οι καταχωρήσεις αυτών εις τα βιβλία 
αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας ,ξανασυστάθηκαν  με την υπ.αριθ.36/1951 απόφαση του Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
Το Καταστατικό τροποποιήθηκε στην Γενική Συνέλευση των μελών τις 18-1-1967 . Τότε άλλαξε την επωνυμία του Σωματείου και έγινε “Σύνδεσμος 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας ”.Οι τροποποιήσεις αυτού μετά την έγκρισή τους με την υπ. αριθμόν 91/1967 απόφαση του Πρωτοδικείου 
Κέρκυρας, έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας με αύξοντα αριθμό 3/1967 .
Επίσης το καταστατικό τροποποιήθηκε με την από 4-12-1971 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου και οι τροποποιήσεις 
εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμόν 274/1972 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και έχουν καταχωρηθεί εις τα βιβλία Σωματείων 
του Πρωτοδικείου Κέρκυρας υπ.αυξ.αριθμό 84/15-12-1972. Το Καταστατικό τροποποιήθηκε και πάλι από την Γενική Συνέλευση των μελών τις 
4/11/1978 και υποβλήθηκε για έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας , ενεγράφη δε στα σχετικά βιβλία με αριθ.84/4.11.1978.Τέλος 
τούτο τροποποιήθηκε και πάλι από την Γενική Συνέλευση των μελών τις 18-1-95 και θα υποβληθεί προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Κέρκυρας . Κέρκυρα 20/2/1995 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΙΒΕΡΗ ΣΟΦΙΑ                                                  ΑΡΜΕΝΗ ΤΖΙΝΑ